Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

  1. Identifikačné údaje obce

Názov: Obec Malá  Franková

Sídlo: č. d. 35, 059 78 Malá Franková

IČO: 00696277

Štatutárny orgán obce: starosta obce

Telefón:0524892630

Mail: obec.mfrankova@neton.sk

Webová stránka: www.malafrankova.dcom.sk

 

  1. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Bc. Milan Kalafut

Zástupca starostu obce: Štefan Kromka

Hlavný kontrolór obce: Michal Skokan

Samostatný odborný referent: Marta Krempaská

Obecné zastupiteľstvo: Mária Gemzová, Štefan Kromka, Lukáš Kromka, Peter Čarnogurský, Jozef Palla,

Komisie: poriadková , kultúrna a športová

Obecný úrad: Malá Franková č. 35, 05978

 

  1. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce: všestranný rozvoj územia obce a potrieb obyvateľstva

Ciele obce: spokojnosť obyvateľstva

Vízia obce: „ Malá Franková  bude  obcou s príjemným vzhľadom, obcou  mládeže a   detí,  v ktorej bude bohatý spoločenský život, ľudia sa budú aktívne zapájať do riešenia spoločných problémov a budú hrdí na obec, v ktorej žijú.“

 

  1. Základná charakteristika obce

     Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

 

4.1.Geografické údaje

Geografická poloha obce : Obec Malá Franková sa nachádza v údolí pohoria Spišská Magura nad Frankovským potokom. Je vzdialená asi 55 km severne od Popradu, v blízkosti poľských hraníc, Vysokých TatierPienin a obcí Veľká FrankováOsturňa a Ždiar. Územne  obec spadá do  okresu Kežmarok a do Prešovského kraja .

Celková rozloha obce : Výmera 1080 km2 

Nadmorská výška:760 m n. m

4.2.Demografické údaje

Počet obyvateľov : 186

Národnostná štruktúra : slovenská

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : rímskokatolícke vyznanie

Vývoj počtu obyvateľov : počet obyvateľov má klesajúcu tendenciu

4.3.Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : Ekonomicky aktívne obyvateľstvo pracuje hlavne v súkromnom sektore, dochádzajú denne za prácou do Spišskej Starej Vsi , Kežmarku a Popradu. Časť obyvateľstva  pracuje aj v zahraničí .Nezamestnosť v obci tvorí 10,5 %.

Nezamestnanosť v okrese : Kežmarok 26,18 %

4.4.Symboly obce:

Erb obce : V erbe obce dominuje podobizeň biskupa Romualda, ktorá odzrkadľuje zachovanú religiozitu obyvateľstva a vzťah ku kartuziánskemu mníšskemu rádu, sídliacemu po stáročia v Červenom Kláštore. V modrom gotickom štíte zo zelenej päty vyrastá strieborný strieborne odetý  žehnajúci mních so zlatou berlou v ľavej ruke. V strede zelenej päty štítu je zlatý štvorlístok sprevádzaný po stranách dvomi striebornými päťcípymi hviezdami.

Vlajka obce : Pozostáva zo 4  pruhov v poradí žltý , zelený , biely, modrý a žltý. V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má mať pomer strán 2:3 a na konci zástrih siehajúci do tretiny listu vlajky.

Pečať obce : Je kruhová , bez heraldického šrafovania. V strede má zvolený obecný symbol.

Kruhopis znie : OBEC MALÁ FRANKOVÁ

4.5. Pamiatky

V najsevernejšej časti Spiša, v údolí pohoria Spišská Magura, po oboch stranách frankovského potoka leží najvyššie položená zamagurská obec Malá Franková. Po roku 1611 ju možno považovať za plne konštituovanú kopaničiarsku obec s názvom Frankowka.

K najväčším pamätihodnostiam obce patrí drevený Kostol sv. Jozefa s neskorobarokovým oltárom. Kostol bol postavený (1895) ako kaplnka. V 50. rokoch 20. storočia bol zväčšený o oblúkovú časť, kde je osadený oltár. V 90. rokoch bol zväčšený v časti chóru a upravený do dnešnej podoby. Zvnútra je obložený borovicovým drevom, na strope je borovicový kazetový obklad. Interiér zdobia sochy sv. Jozefa s Ježišom a Panny Márie (lipové drevo), drevorezba Poslednej večere na obetnom stole a symboly štyroch evanjelistov na ambóne.

V obci sa nachádza Ogrod svätých sedmopočetníkov – staroslovenský areál a prvé ľudové múzeum hlaholiky. Pri vstupe do areálu sa nachádza pieskovcová socha Matky Božej. Po areáli sú rozmiestnené drevené sochy sedmopočetníkov: sv. Cyril a Metod, sv. Gorazd, sv. Kliment, Nauma, Sáva a Angelár. Uprostred je najmenší drevený kostolík na Slovensku. Zaujímavý je unikátny drevený kríž so solárnym podsvietením pod hrebeňom Spišskej Magury, postavený pri príležitosti 400. výročia založenia obce ako prejav vďaky predkom, ktorí tu zanechali prekrásne prírodné a kultúrne dedičstvo.

Na prelome júla a augusta sa v obci koná kultúrny festival Zogrod, jeho súčasťou je maliarske sympózium. Z obce vedú turistické chodníky a cyklotrasy na hrebeň Spišskej Magury, do Jezerského sedla  a Bachledovej doliny, kde sa napájajú na trasy na Belianske Tatry.