Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

Obec Malá Franková upozorňuje občanov – daňovníkov, že od roku 2013 nastala zmena v podávaní daňového priznania za miestne dane (zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov).

Zmena spočíva v tom, že horeuvedený zákon spája do spoločného tlačiva priznanie nasledovných štyroch miestnych daní:

• daň z nehnuteľností (daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel, daň zo stavieb slúžiacich na viaceré účely, daň z bytov)

• daň za psa

• daň za predajné automaty

• daň za nevýherné hracie prístroje.

Spoločné tlačivo má názov „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje".

Tlačivo je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na obecnom úrade v Malej Frankovej alebo TU.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

Tlačivo „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje" podajú:

Daň z nehnuteľnosti

Pri zmene vlastníctva nehnuteľností v roku 2016 v zmysle zákona 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku v znení neskorších predpisov, je potrebné do konca januára 2017 podať na obecnom úrade PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade. K daňovému priznaniu je potrebné doložiť list vlastníctva a zmluvu, na ktorej je vyznačený vklad do katastra.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydaného správcom dane.

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo VZN č.............. v znení neskorších zmien

 

Daň za psa

Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pes dosiahol vek 6 mesiacov. Pri zmene daňovej povinnosti (nadobudnutie psa, úhyn, odsťahovanie, atď) je daňovník povinný podať PRIZNANIE  (čiastkové priznanie) k tejto dani najneskôr do 30 dní od zmeny.

Daň za psa bude vyrubená ROZHODNUTÍM spolu s daňou z nehnuteľností a je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Poplatok za psa: 4€

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Typy informácií:

 • identifikácia poplatníkov (osoba s trvalým, prechodným pobytom, právnická osoba,...)
 • sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • hodnota koeficientu,
 • popis zberu, jeho frekvencia a druhy zbieraných odpadových komodít,
 • popis vzniku/zániku/zmeny poplatkovej povinnosti,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • formu a miesto zaplatenia poplatku,
 • podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku,
 • informácie o množstvám vyzbieraného odpadu (ak týmito informáciami disponuje back-office),
 • zverejnené tlačivá

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Sadzby za miestny poplatok sú určené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Malá Franková č. ........ v platnom znení.

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Poplatok sa uhrádza na základe platobného výmeru vyrubeného obcou Malá Franková

Fyzické osoby – občania ......................... € za osobu a deň

PO a FO - podnikatelia ........................... € za osobu a deň, koeficient 1

/neplatí pre poplatníkov, ktorí sa prihlásili do množstvového zberu/

Sadzba pre množstvový zber  je ...........................€/kg

 

Daň za ubytovanie

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za ubytovanie

Typy informácií:

 • sadzby dane za ubytovanie
 • rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane,
 • spôsob vyberania dane,
 • náležitosti potvrdenia o zaplatení dane,
 • lehoty a spôsoby jej odvodu obci,
 • podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane,
 • Zverejnené tlačivá

 

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za užívanie verejného priestranstva

Typy informácií:

 • sadzby dane za užívanie verejného priestranstva,
 • popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti,
 • zoznam miest, ktoré sú verejnými priestranstvami,
 • zoznam vyhradených priestorov na dočasné parkovanie motorového vozidla,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • spôsoby vyberania dane, prípadné oslobodenia od tejto dane a podmienky uplatnenia oslobodenia od tejto dane,
 • zverejnené tlačivá

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva je možné podať aj elektronicky  na stránke www.dcom.sk

 

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Typy informácií:

 • sadzby dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta alebo paušálna suma dane a podmienky vyberania paušálnej sumy dane,
 • spôsob vyberania dane,
 • vymedzenie historickej časti,
 • podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti,
 • popis prípadných oslobodení od dane a podmienky na uplatnenie oslobodenia od tejto dane,
 • zverejnené tlačivá

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

 

Daň za jadrové zariadenie

Popis služby:

Obec informuje verejnosť o dani za jadrové zariadenie

Typy informácií:

 • Popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti
 • Oznamovacia povinnosť
 • Spôsob vyrubovania a následného platenia
 • Sadzby dane za jadrové zariadenie v závislosti od vzdialenosti od zdroja

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za jadrové zariadenie je možné podať aj elektronicky na stránke www.dcom.sk

Sadzby daní Sadzby daní