Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

História obce         

Obec vznikla v 16. storočí ako poddanská obec Červeného kláštora. Štatistický úrad udáva rok 1568 ako rok prvej písomnej zmienky o obci. Obec je doložená z roku 1568 ako Frankowa, neskôr ako Frankovka (1593), Kis Frankvágása, Frankovka (1715), Malá Franková (1920); maďarsky Frankovka, Kisfrankvágása. Dolina Frankovského potoka v Spišskej Magure bola osídlená už koncom 13.storočia. Vznikla tu dedina Franková, ktorá svoje meno dostala zrejme po magistrovi Frankovi z rodu Berzevici, ktorý tu žil koncom 13. a 14.storočia. Dedina bola založená na šoltýskom (nemeckom) práve. Koncom 14.storočia prešla obec do vlastníctva kartuziánov na Skale útočišťa a potom patrila k panstvu Čerený kláštor v Lechnici. Okolo polovice 16.storočia bola Franková doosídlená rusínskym obyvateľstvom na valašskom práve. Roku 1563 kráľ daroval majetky patriace k panstvu Červený kláštor Spišskej kapitule, po nej ich istý čas vlastnili Juraj Magócy a Štefan Tököli a koncom16. storočia Juraj Horváth z Plavča. A práve on sa zaslúžil o založenie Malej Frankovej na kopaničiarskom práve. Ako súčasť panstva Červený kláštor obec Malá Franková patrila potom ešte Pavlovi Rákocimu. Od Rákociovcov panstvo získal v roku 1699 nitriansky biskup Ladislav Matiašovský, ktorý ho daroval v testamente v roku 1704 reholi kamaldulov. Po zrušení reholi v čase vlády Jozefa II. (1782) panstvo patrilo eráru, ale v roku 1820 ho cisár František I. daroval grécko-katolíckemu biskupstvu v Prešove, ktoré ostalo jeho zemepánom do roku 1848 – až do zrušenia poddanstva.

Z uvedeného je zrejmé, že Malá Franková sa vyčlenila z chotára Veľkej Frankovej koncom 16. a začiatkom 17. storočia. Po roku 1611 už ju môžeme považovať za plne konštituovanú samostatnú obec. V rokoch 1593 až 1648 sa Malá Franková uvádza ako

Frankowka, 1715 Kis Frankvágása, 1773 Frankovaka, Kis-Frankova, Klein-Franck, 1808 Klein- Frankowa, 1863-1888 Kisfrankova, 1892-1918 Kisfrankvágás a Kisfrankvágása, 1920-1978 Malá Franková.

V rokoch 1979-1990 boli Veľká a Malá Franková zlúčené do obce Franková. Od roku 1990 je Malá Franková opäť samostatnou obcou.