Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občan, ktorý sa chce prihlásiť na trvalý alebo prechodný pobyt v obci Malá Franková, musí predložiť súhlas vlastníka objektu - čiže rodinného domu, k prihláseniu na trvalý alebo prechodný pobyt. Občan musí mať so sebou občiansky preukaz alebo cestovný pas – platný doklad totožnosti. 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Občan sa neodhlasuje z miesta predchádzajúceho trvalého bydliska sám. Pri prihlasovaní sa na trvalý pobyt v mieste nového trvalého bydliska vypisuje odhlasovací lístok, ktorý ohlasovňa pobytu potvrdí a zašle do miesta predchádzajúceho trvalého bydliska občana.