Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Požiarny poriadok

 

Požiarny poriadok obce Malá Franková.pdf (1 250kb)

 

Obecný hasičský zbor

V roku .......bol založený Obecný hasičský zbor. Zabezpečuje preventívne protipožiarne kontroly v obci, vykonáva práce pri zdolávaní požiarov a zasahuje pri ohrození života a zdravia na území obce.

V súčasnosti má OHZ ..... členov z toho ....... ženy. Na hasenie požiarov disponuje nasledovnou technikou a zariadením ...........................

OHZ sa každoročne zúčastňuje viacerých hasičských súťaží a tým reprezentujú obec po celom Slovensku.

Výsledky preventívnych protipožiarnych prehliadok OHZ zaznamenáva do požiarnej knihy. Návrh na odstránenie zistených závad (kto, ako a kedy vykoná odstránenie a kto zodpovedá za vykonanie) pri závadách s bežným alebo zmluvne dohodnutými nákladmi stanovuje technik požiarnej ochrany. Návh na odstránenie zistených závad pri závadách s vyššími finančnými nákladmi stanovuje obecné zastupiteľstvo.                     

Veliteľ: 

Kontakt : 

V prípade požiaru volajte: