Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

K najdôležitejším prioritám samosprávy obce Malá Franková patrí starostlivosť o životné prostredie, chrániť a zveľaďovať životné prostredie pre nás i pre budúce generácie:

  • predchádzaním vzniku odpadov, bezpečné zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov environmentálne vhodným spôsobom

 

Predchádzanie vzniku odpadu

Kompostovanie

Komunitné kompostovanie

Využitie biologického odpadu

Ako neplytvať potravinami